وبلاگ لژیون مسافران نور http://rezanoor-c60.mihanblog.com 2018-09-24T13:15:44+01:00 text/html 2017-11-15T05:57:13+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com امیر خلاصه سی دی پرسش و پاسخ *۹۶ http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/80 <div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;سی دی پرسش و پاسخ 96 از اقای &nbsp;مهندس</font></b></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><div align="center" style="font-family: Tahoma;"><strong><font color="#3333ff">&nbsp; &nbsp;به قلم مسافر امیر</font></strong></div></div></div> <div style="font-size: 24.8875px;"><span style="font-size: 24.8875px;"><br></span></div><div style="text-align: center; font-size: 24.8875px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUH4dhTePupYXUw4W43jJnQE77E-fQlD1tulkDuocyo1sdJp7g2g" alt=""></div><div style="font-size: 24.8875px;"><span style="font-size: 24.8875px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font size="2">بعضاً ما این راه و مسیرها را اشتباه میگیریم. معنویات راه و روش درست زندگی کردن را به ما می آموزد همان صراط مستقیم.</font></div> text/html 2017-11-06T06:04:55+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com امیر متن کامل سی دی اهمیت خواب شب http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/79 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; سی دی اهمیت خواب شب از اقای امین</font></b></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;"><div align="center" style="font-family: Tahoma;"><strong><font color="#3333ff">به قلم مسافر سیروس</font></strong></div></div></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://images.agoramedia.com/everydayhealth/gcms/SG-Why-Sleep-Matters-722x406.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">جهت خواب مناسب باید ذهن آرام گیرد و لازمه آن این است که همه مشکلات و ناراحتیهایمان از افراد را پله پله حل کنیم و ببخشیم.</font><span style="font-size: 24.8875px;">&nbsp;</span></div> text/html 2017-11-05T13:58:32+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com امیر نوشتار سی دی گلریزان http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/77 <div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></b></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; نوشتار سی دی گلریزان از اقای مهندس</font></b></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><div align="center" style="font-family: Tahoma;"><strong><font color="#3333ff">به قلم مسافر امیر</font></strong></div></div></div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div><br></div><div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/20971/CD/golrizan.jpg" alt="" style="font-size: 11px;"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">بسیارى از صفات امروزه ظاهرى شده است و معنویات و صور پنهان كاملا پنهان شده و براى تشخیص آن نیاز به آموزش و دانایى داریم .</span></div></div> text/html 2017-11-05T13:51:56+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com امیر خلاصه سی دی جان http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/76 <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3"><br></font></b></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;خلاصه سی دی جان از اقای مهندس</font></b></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><div align="center" style="font-family: Tahoma;"><strong><font color="#3333ff">به قلم مسافر امیر</font></strong></div><div align="center" style="font-family: Tahoma;"><strong><font color="#3333ff"><br></font></strong></div><div align="center" style="font-family: Tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://academic60.ir/upload/c0ar71r7lbwzjv22p6c.jpg" alt=""></div><div align="center" style="font-family: Tahoma;"><br></div><div align="center" style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: normal; text-align: start;">نتیجه حرکت در صراط مستقیم علاوه بر مسئله بهشت و جهنم آسایش و آرامشی است که ما به دست میاوریم</span></div></div> text/html 2017-10-22T13:43:10+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com امیر خلاصه سی دی کوانتوم http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/75 <div><br></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;خلاصه سی دی کوانتوم</font></b></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><div align="center" style="font-family: Tahoma;"><strong><font color="#3333ff">به قلم مسافر امیر</font></strong></div><div align="center" style="font-family: Tahoma;"><strong><font color="#3333ff"><br></font></strong></div><div align="center" style="font-family: Tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/41924/cd/koantom/photo_2017-10-22_12-15-27.jpg" alt=""></div><div align="center" style="font-family: Tahoma;"><strong><font color="#3333ff"><br></font></strong></div></div></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">علم مربوط &nbsp;به ذرات و اجزا را کوانتوم &nbsp;میگویند.</span></div> text/html 2017-10-10T14:15:36+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com امیر خلاصه سی دی شگفتی http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/74 <div><b style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: Tahoma; text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font size="3">خلاصه سی دی شگفتی از اقای مهندس</font></b></div><div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; font-family: Tahoma;"><strong><font color="#3333ff">به قلم مسافر امیر</font></strong></div></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/16896/cd/photo_2017-10-06_23-16-33.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;">شما هیچ چیز را در هستی نمی توانید ببینید که بدون حساب و کتاب بوجود امده باشد یعنی یک تفکر و اندیشه بالایی پشت سر ان بوده است .</span></div> text/html 2017-10-06T11:35:05+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com امیر نوشتار سی دی رود http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/73 <div style="text-align: center;"><font color="#009900" size="3" face="Tahoma" style="line-height: 18px;"><span style="line-height: 48.5498px;"><b>نوشتار سی دی رود از&nbsp;</b></span></font><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 18px;"><font size="3"><font color="#009900" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">آقای مهندس</font></font></b></div><div><div align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; font-family: Tahoma;"><strong><font color="#3333ff">به قلم مسافر امیر</font></strong></div></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/41924/cd/rud/photo_2017-10-02_11-35-19.jpg" alt=""></div><div><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">«چون مادیات و معنویات دو طرف یک سکه هستند و این دو لازم و ملزوم هم هستند انسان نمی تواند فقط یکی را انتخاب کند و دیگری را فدا کند.»</font></div> text/html 2017-09-28T16:13:51+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com امیر سی دی نگاه (قسمت 2) http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/71 <div><div align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font color="#009900" size="3" face="Tahoma"><span style="line-height: 48.5498px;"><b>متن کامل سی دی نگاه (قسمت دوم)</b></span></font></div><div align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; font-family: Tahoma;"><strong><font color="#3333ff">به قلم مسافر امیر</font></strong></div></div> <div><br></div><br> <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/41924/cd/negah/photo_2017-09-24_21-09-25.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="line-height: 15.9499998092651px;">«به کم قانع نشوید شما به رود خروشان که أَنقَریب&nbsp; شهر و کشور و سایر ممالک را می‌برد توجه ندارید، اما به یک چشمه یا جویبار که ممکن است هر لحظه مخزنش خشک بشود، بهای گران و گزاف می‌دهید. آیا متوجه شدید چه می‌گویم؟!»</span><br style="line-height: 15.9499998092651px;"></div> text/html 2017-09-28T16:03:06+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com امیر سی دی نگاه (قسمت 1) http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/70 <div><div align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font color="#009900" size="3" face="Tahoma"><span style="line-height: 48.5498px;"><b>متن کامل سی دی نگاه (قسمت اول)</b></span></font></div><div align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; font-family: Tahoma;"><strong><font color="#3333ff">به قلم مسافر امیر</font></strong></div></div><div><strong><font color="#3333ff"><br></font></strong></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/41924/cd/negah/photo_2017-09-24_21-09-25.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div>«شریک برای خدا قایل شدن یکی از بزرگترین جرم ها و گناه کبیره است.»</div><div><br></div> text/html 2017-09-17T11:46:30+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com امیر خلاصه سی دی حقه های نفس ازاقای امین http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/66 <div align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;"><font color="#009900" size="3" face="Tahoma"><span style="line-height: 48.5498px;"><b>خلاصه سی دی حقه های نفس از اقای امین</b></span></font></div><div align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; font-family: Tahoma;"><strong><font color="#3333ff">به قلم مسافر امیر</font></strong></div><div align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px; font-family: Tahoma;"><strong><font color="#3333ff"><br></font></strong></div> <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhUSExMWFRUXFxgXGBcXFxcXFxgYFxUXGBYYFxgYHiggGBolGxcXIjEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0lIB8tLS0tLSsrLS0tLS0tLSstLS0rLS0tLS0tLS0tLS0rLS0tKystLS0tLS0tLS0tKy0tLf/AABEIAJYA+gMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAQUBAQAAAAAAAAAAAAAABAEDBQYHAgj/xAA/EAACAQIDBQYDBAkCBwAAAAABAgADEQQSIQUGMUFREyIyYXGBB0KRI3KhsRQWM1LB0eHw8RViJENEU4KSov/EABoBAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgQDBQb/xAAmEQEBAAMAAQMEAQUAAAAAAAAAAQIDESEEEjEiMlFx8BMUFUGB/9oADAMBAAIRAxEAPwDuMREBERAREQEShkTG45KQGY6ngBqTAvYquqKWY2AmKTFVMR+yOSnwz/M33Ry9ZcoYNqzdpXGny0+Q826mZVUAFgABAi4HZqUiWAJYixZjdiOlz5y5icdTphmd1UKMzEkAKBzJPAS5XrqilmYKoFySQAPUnQTlm9ufLVzi/b10SmxJsiorVe1UDxeAW5XIJvwNbeLYY9vI2rbW/FKlRWtRyYjPVFFMtQBQ5Uu3atrksgJy2LcBYXuMxuvtoY3DU8QqlM2YFbhrMjFGsw8S5lNjpcW0HCcUwe2Xp02w9PKaWKqI9TtArVUNXibMCpRqVBxYqCM4N52DcbEVWwFGpXYOzKzZgFF0LsaWigAEU8o0HL3kY298r7MPbGwShNpzXeHeqqyOKTlC1cUVcWuiqrPUYAg3Yhco6Zr8RLezqmIp7NJovVNasoxSWJqlaWZCadMuCTUNIHS3iY26xc5FZhedb/tHbmHw/wC2r06d+AdwCfQHUzB7d30p0aSVKRSr2pIpZWDLZATUqPY3yJaxtrcqNLznO7mHpVcQaWIFdWdwoYHKysVLKMQtZRVDkBQD3gb8hPG2sJTTEthQCMPSq0qRW9ZytBwMTW1XM2aozEZtBqoJFrytz88dJqnefz/jsO7G0nxOFpYipTFNqi5sobMMpJyMD0ZcrW4jNblMpOJbS3jxdZ6dap2lOmFLAUiyCj3u6Mo71WpYC5Zcp5AAmb/uBvO+KQ0qwPaoisKmXJ2qHQMU+RwRZltbUEaGwvKrnpyxna26eXQEWluvi0RSzuqqOLMQFHqToJiW3xwA/wCsw51tpVQ28zY6L5nSS5MoVZdRqOfX2lyk9xeXJaelzGhjnBdiWqdS/kekuyQiIgIiICIiAiIgIiICUMrLOLrimpduAgWcbiwi34twA5k3tIfaJRZTU71WoQB/IdAJc2dhM57eqLufCD8i8h6zUd78Sf8AUKVPmadQJy75psE972kZXkTGa2ZvnSxJrLRR/s0Lq5y5KihiuZcrEhSRcZrXGo5zUsdvdi6iYerRqZFLVVZbIQ9RCjLScsCVBQNYrrqfKedwtrYfDJWWuwpGqlPI7gqpVEKGmTyZGLd028RtztisRasaeGwSsTneopdShqVHULnC+JKKKWuWFyeA60t+Hea5M+WeIg7WqPiapdhWP2xrmiFZ2FmcYcFUDAHIXUDTkb6WOXw2w8ZUVKdUmklHwCqaTimQhUFKVBiajd4+JhxPpOi7I3WoYdMlNEpjKoY00VGqZBYGoyi7HUnXqZlsNgkTwqBHtqLu59s45vsvcinVc5mq5Se/alTos40upqLdgCBY2sbHQidKTDKtMU0UKoUKqqAFVQLAADgAOUugSsvJxyyzuXy4xtPZzYepVo11cU2qdtSrIC3ZVAGALJcZ0IYgr0PI2M9YXCYkjs6OKTsuAyYivTAHOyZCycTop952Cth1cWZQfUS1Q2dSTVaaj2lbh1OOyycaRu7uTkPbNUZqq5ilgVph2BXtDfv1HCmwZjz4XtaKd0a9QhMTSSsF0SrmenVCgkhS9Mgle8dDpOlxJ9kRc7b1zOrucbhP0KkFFrMlSqlQ2071QNmb3vNjwmx1wGFrPQpWqsLsSzOzFRZQWck2HIcBc9TNplCLxMZEXK3w4ri69XHCmyvmakjq2HsM6Vi2mIRW/a905bcVym3iMsbC/Q6lQ0toVWWkV7oc1KSO/fDrUcG9IJkAyMwuze06BvVuSte1Wh9lWU3DDTUTT9pbHZC9TEYVkqEd7EYVuzZu8WLPTsUdjc3JW5vxlLLHXHb9PtqZvVvcK4enhjUYGoF7VXWmjhNWSj3w1QFgFJFgRcgkaNc3A2zWolHxmIWhhXpv2aYivRu1TOp+yJJfKguCGItnGnTW8Vs01Uz4atUqKoNnVVOJp3HfWpTABZdAQya62tzOLwmDB7gFIg/ZagMQ9VwA7OzFgLsWYWFvOJXX+njceY19C1qV9eBHAzzRq30PET3hqWRFS5OVQtzxNha585axaHRl49OonZl+fCQJWWcNWzC8vSEEREBERAREQEREChmF7Q165S32dM3vyZuQ9tfpJ21cRkQkeI91fU6CXNn4YU0C87anqeZ+sK3ykgTVd9t1f0xVdGyVUN1YdRwm1RCzmmH3ZrVHvXokOfFUpVWphz+8yju5vMAE9ZuewNg08MpyIqk8TcszfediWb3MzESsxkWuVs50iIllSIiAiIgIiICJRmAmD2xvGlHS9zyF5Fyk+UyW/DNs4HE2lmrWpkWYgjpNDr7xvUN+A/xaRn2k55zFs9bjj8NGPpsqzW1N0sK7dpTfsn/eQ2/KXNkbMFNw9erTrMvhdkQ1F9Htm/Ga8+Pa3GR6mNbrM/8Akcbfh0/tL+XS22rSHzj6z1Tx9N/CwPpOR18S2tjMdT21VotoxHnymnX6qbPDls0XCO0E5KgIPdfj0v8AzMngzRd395lxC9nU7r6W6XHC02/Z1bMtidRofPoZsmXYz1MiUlZIREQEREBKEys8VWsCegkUQqi9pWHRBf8A8jwmQmN2Ihyl24ub+3ITJREQiIvJSRF4gIieC0rbweryHjtqU6PjaxPADVj6AamYbeTeRaKso8eUm/yqOZacU2zvJWxLHI7Ih+b539+Q8pbhLHS94PiElJivaKnlbM/uouV95q+L+KBv3BVbz4D6XvNEp4cDzPU3/OXeylJrLl+G5YX4oEEZ0rAeR/rNj2d8R6dRgErD7lQZD/7EWJ95yrspQYYE6iLhKTJ3faW8admWvY28J0PsOYnP0rNWc1XN7k28h5TAriH7tLNdeAvrb06TaaVMAADkJ5/rttwxmLZ6XD3XqXgsKxFwJWrTsbSXhavcyieiBPKy8xtneo9Ghc6z3jNnd26z2XtKfpBsRfQ9ZTHknlN71hHp66SJjsMHXzmTcanWQqptGvKzKWLZYyzjA4fGNSYXNiDxnUdydsZyAzXNvrOTbXH2gtz4zaPh9Wy1svIC/X11n0WrLuMrx9s5lXagZWW6R0EuTRHMiIkhERASJtRrUnPlJcg7XPcA6so/GQJOGTKijoB+UhbR2slI5Tx89B9ZkeUw+MwisxJJ105Wtz4iRlfCY8ttpLooBLv4V/iZc/1Id4FSGQXYeXUdZFGyqVksLFPAwOov06y6mz172rFn0Zr6kfwE5eVuxcw21kfLlvcm1uYt1HKXhtJcxQghhbTmb9OsU9loCr27yiwPXTn1lurhQaq1DfMoIHoeMn22I7GUThI2064p02c8gTJFLhNX+IGMNOienE+2v8pfnjwq4/vptNq1bsVJtfNU5XJOgJHIC3veYlV5DhLdJixLHizFj7nh/fSSKYnSKScVVZ6A5TLbr7DbGVxSU5Ra7t0E7LsLdPDYVQFphm5uwBYn34R1PHBCOunrCDUT6H2jsKhWQpUpIQedgCPQ8pyDfHdNsC6sDmpMSF6r0B6x1PGt4Y/bDoDNvovNeTZlxnDWN78JlcJW0A5zxfXWZfD0/SY2TyzOGrASWao4zH0EzcJJXD34meY2WPNSuOF5bNQf3zl7sB1Anh2UcNYs/B1EdT0tIWIMmYnadJNGZb+swmJ2nTY6Gd9erLveOdzx/LC7xVCrqeGv+Zsm4VZRWLtoChHn7e8w+0aIq0z1nrdytlReAYHL7T19eXMP08/Zh3P9u+bGxIqUlYG4/pMhNU+HtXNhrHkf7/KbXNmF+mM2U5eEREsgiIgJE2iL5PviS5jtt37MEcmU/jAyDcJpOLxrYuucNTJWnTN6jjna3dHvNtxrEUmI45T+U1/dvDLToB7i7XLH3/PWUyOoO0cN+j069TOwQJ3Fvwcgj87TF1qlTCUsLU7R2d/GpPEHWS956hr4qjhl8Iszel76+wl7F4A4zFrb9jQsL8mI4gdZEg3KniLgeg/Gabjq7VcTXIqMtOimtjpntJmPp1sOtSu2ILKActPKAAT4dfKYHZ2Bf7A1CcuIctUXkddLn0l+dON63dxDVKCM3G01n4ofsG+7Nyw65RYCwHATUviDQZ04d2xH1H9ZMOOHYcaL6CSQDLNBSLqdCrFSPQy+JKro3wdAz1/3rL9P8zqYnz9uxtxsHXFZRdeDr1X+d52XYW9eGxKBlqBW5qxsR5a8ZFTGdM0v4rW/Qrn/ALi29bzYto7ew9FC71UAHQgn2AnHt8962xrhVGWipuo5nzMJU2OwtrI2NslTPyHEeUtbKxAFgZPxzAtmA04EGeJux9uy9epoy+mLH610VHdufTjpytLf6202NsrX9Jgdq4c0H7amuZH4jofLpLJxdWvZUQKPx/LSdsfT67j2K5bM/dytzobQVxmUkzD7Wx7m6rp5ydsfBNSy5tb2vLu8OybHMOB4iZpcMc+NFmVxalh8GGOZnub9fykqnXRTlXU+UmDdtWGnrMpszYVOkLnUzVnuwkZ5pz/2hUqfO0xz0GDEDTvC02HFkXsOEitTLFcup4et5XXncp+0565jZXT/AIaD/hj6/wAJuE13cjCGnhgCLE/ymxT08Ptjzs/upERLqkREBIO2qZai4HG1/prJ081FuCDzECJhTnpqeTKPxEh0dgohuM1r3sTpL2wnOVqZ4oSPblMnI4MH+rdI1DVs2duJv+H0mTw2CWmuVRYf3rJMRwRMbs5Kq5XFxxtPJ2XT7mng8PlJsSRQCRdp4QVabIeYIkuJFko+dt79mPQrtVynIxs9vkfQE+hGUgzGid63h3cSuGIHeKkEfK4twYc+c4ttrd6thGOVGen0Hjp+X+4SZ4VkrH3lba3FwfImW6FdX4G56cCOt5dKyRR9fESfUmW3qdJcKzzUcKLsbDqYEzAC1ieMzDVlYlQRfnI+7myXrgVSCtIfMdCfujnLeIpF6xqMgCKLIOdh1855/qNct63+mz8IW1VPZlL/ADXmV3fphQBbXS/lMBtaqbqLaXzH06GZfZb6TNn2Y+GvDmWTNVnu4A11mR2xTvTBmDrOyrddWPCR8XtOp2eVh3uGmovM01W2V2yykScHXKHKw9JKxFX6TBbMqP8A83iPwk9qwt5S2zT56jHbKtsdZmN2woqnNwtp6zEUhczZt1sDmY9CLfUgTZoxvYy+py8Oh7Fv2YuJkZZw9PKoA5CXp6UeYRESQiIgJQysQMflyVgeTix9RqP4zISxjKd1uOI1HtLlGpmUGB7iIgIiICIiAkHaGy0q8RY8Ljp0k6ITLxzLbfwtpuxemSjHW6G1z906TXsT8N8Wnhq5h/uQ3/8Am87dErwt64VQ+H+LZsrVco6ik9/xFpsOz/hPTBDVWqVTxs5yp9F/IzqkRy/lDC4Dd6nTXLa44dAPujlLWM3VoPTKBbc785n4k3GX5TMrPhyfezdFUpBkF2U97zHKajhwV0tz4TveJwYa5IvOa717JAd6iDLbiOXrMu3T2djTp3+2+WrYjFgeI+2t5aXGlhdaRJHkYDDXrDlgO6bTJJJ8tsylnVirXq37yD+X0hKjfMBbylFVuc9op4dZN+VbZxOwHeNhc+U6Zuls7Iq34+I+/AfSajudgAzF7aLoOl50rZdGwvNunDjDt2dvGRErETQ4EREBERAREQKGQkvTf/Yx08jJs8VqQYEHhHBciRcJV4o3iX8RyMlQEREBERAREQKGViICIiAiIgJre19n53qLbRkt7zZJbemCbyKPnbauDrYOqUqDOl9DwI10156S7RxyHUN7EWI9Z2Terd5MTT1Go4Gc8O59jaZ89Mrvr22NffEr1l3AUnxDijQ0J8VQjRR6TY/1P0v/AAm27tbujDrcDvv5cAJXDTyrbN1sSt3dhrRprTHyjU8yTxJ66zY6NPKIo0wot9fWXZqk4zEREkIiICIiAiIgJQiViBYxFAHvDRhwMrhq2YX9vpKxAuyhMRArERAREQEREBERAREQEoYiBQieexX90fSIkVC3iSqKWyg28owtP5jxP4DkBESUr8rEQEREBERA/9k=" alt="">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="1">«موضوع انتقال صفات در انسان تابع فعل است وتابع فاعل نیست»</font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-09-03T07:35:46+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com امیر خلاصه سی دی لحظه دشواری http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/62 <div align="center"><font color="#009900" size="3" face="Tahoma"><span style="line-height: 48.5498px;"><b>خلاصه سی دی لحظه دشواری</b></span></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;" align="center"><strong><font color="#3333ff">به قلم مسافر امیر</font></strong></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;" align="center"><strong><font color="#3333ff"><br></font></strong></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;" align="center"><strong><font color="#3333ff"><br></font></strong></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;" align="center"><img src="https://assets.entrepreneur.com/content/3x2/1300/20170510192336-GettyImages-151124991.jpeg?width=750&amp;crop=16:9" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;" align="center"><br></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;" align="center"><strong><font color="#3333ff"><br></font></strong></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;" align="center"><strong>&nbsp;«لحظه دشواری در آن لحظه احساس نمیشود ، آن چنان که یادآوری آن دشواری دشوار است»</strong></div><div style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;" align="center"><br></div> text/html 2017-09-01T07:13:18+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com امیر خلاصه سی دی پیشگامان http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/61 <div align="center"><font color="#009900"><b><font size="3"> خلاصه سی دی پیشگامان<br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#009900"><b><font size="3"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#3333FF"><b>به قلم مسافر امیر</b></font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://academic60.ir/upload/7zoktfaghprctwlv7enw.jpg" alt="" border="0" align="bottom" vspace="0" hspace="0"></div><br><div align="center"><b> پنهان‌کاری انرژی زیادی از ما می‌گیرد و باعث سقوط ما می‌شود و انسان را رسوا میکند.</b><br></div><br> text/html 2017-08-28T18:49:02+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com رضا خلاصه سی دی خدا http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/59 <div align="center"><b><font size="3"><font color="#009900" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>خلاصه سی دی "خدا" از آقای مهندس</font></font></b><br><font size="3"><font color="#3333FF"><br>به قلم مسافر شهرام</font></font><br></div><br><div align="center"><img src="http://www.erfan.ir/system/assets/imgArticle/2016/08/90801_1447486428605970.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><div align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;color:black;mso-themecolor:text1; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ذهن ما انسانها دروازه ای ندارد که بتوان هر وقت خواستیم آن را ببندیم </span></b><br></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2017-08-18T17:25:38+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com رضا خلاصه سی دی گوهر جان http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/56 <br><div align="center"><b><font size="3"><font color="#009900">خلاصه سی دی "گوهر جان" از آقای مهندس</font><br></font></b><font size="3"><br><font color="#3333FF">به قلم مسافر امیر </font></font><b><font size="3"><br></font></b></div><br><br><div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/20971/Hashem/gohare-jan.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><div align="right"><font size="3">هیچ انسانی بد نیست. فعل بد در انسان وجود ندارد و اگر بدی بین انسان ها هست دلایلی دارد.</font></div></div> text/html 2016-07-10T18:48:58+01:00 rezanoor-c60.mihanblog.com حسین خلاصه سی دی آموزشی "خدمت" از آقای امین دژاکام http://rezanoor-c60.mihanblog.com/post/55 <div align="center"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">خلاصه سی دی آموزشی "خدمت" از آقای امین دژاکام</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">به قلم مسافر سعید کیانی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/4QAWRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAFhAfQDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD1zNJmkz9aM/WgB2aMim59aXPvQAuRRn6UmaKAFzRmkooAXNGaTmjmgBc0ZpOaM0ALmlz9Kbn60ZoAdmlFNFLQA4Gl7U0U4UAKOKKKKYBS5pO1LQIUU7NNpaAFopaQUDDmlooxQIXtSUfnS9qQxtFL3o7UwDHvRS0mKBBRRRQAlFKaTmgAooxS0AJRRRQAh60UppKAA0lKelJQAhooNFACd6KO9FACdaKKQ0ALn6UmaKTNAC5opKKAFz70hNNZgoJJwB3Ncl4h+IuiaHG6JOLu5H/LKE5APu1AHSahqFrpllJd3s6QwxjLOxrwjx58TLrXfMsbAtb6d0P96X/e9vasTxX4y1LxPc77qXbAp/dwJ91f8TXJTsT1pjJLT95M0zfwdPrVvdls5qtbr5cCjueTUwNAAx570U0kZopgfXlFJRmoAiuJ1gjLscAVxmveO49Ku7Wwt7K61HU7td0Fla/e2/3mbnAOD27Z4rofECyNp7hOuK8nvb8eHfG48RahBNLo2oWK2Us0K7jbOqqpUj/gGcd1Y4oA7fRvFviK51W2tNS8GXlrDcSeX9qiuRKkXfL8cDj1FduG4BrmfD11ol/aveaNfQXMSj5zA3K/7y9V/EVn+I/GH9lQwC3tmvLy7n+z2VorY86TjJJ7KMj86AO33ZozXlc/izxdpUUt7LJ4e1JLZTLc2NorpIqD7xVz97b6jP4itbWvGxi8LXOtaWI5QbFbu3E65GC6qQwB6jLD6igDvtwpc15lpXjLWtZurDULazsbXw/8v2ma5bElwwUeaIlJyAGyo/nWjoPjO7u/GmsaBfxWyLDCLqwkiQqZYjg85JydrA/gaAO4nlEUZb0rlNR8arpmp6PZnTbu7/tOcwiWD7sOGC88cnnOOOKyfF/jG80yxgTTreG5v769W0topgSp/vHAI7so/Gob/wATzaH4h0KxsYrdodTv2trlju/hKKSnzcclvWgLHpecdwfcUbh61w3ibxtDoVlHJ5UlxcTymCztIjhp5BjPPZRkdOSSAKyo9V+IZO8nwvA+ebKXduX/AGWfpn/gVAHp+QKUHNcJ4j8Yyac1rb2VsL3UL6Uw2VsH2oxGN7s3UID+frwaw5fGXivRYX1C5fQdWs7fDXdtYo8csaZwWVmHzAevP5UAes06qem39vqmnW1/aPvt7iJZY29VP9e34Vb7UAOpaSloAMYoFFFMQ4dKO1IKUdKAFoFFFAC0tJRQHUKKKUdKBid6UUlFAC0UCigQlFBoAoAKMUtFACUUUUAFJS0hoAKSlpD1oAKTvS0lAAaSlpKAEooNFACUlLSHrQAU080tV72+ttOtHuryZIYUGWdzgUATnFc/4h8Y6T4bhP2ucPPj5YIzlz/hXnXiv4r3F1vtdDzbwdDcMPnb6eleZT3MtzI0srs7scszHJNOwzqvE/xC1bxA7xiQ21nn5YIjjP8AvHvXGyyk0M3FQtTAYxyahcbmCepqVqbEuZ89dozS6gStwcDoKeDxUbU7OEpgMZhmim7S3OKKAPsGiiioAhnRHjKv0rltS0b7OJJraXyxKuGVgCki+hU8MPrW9qolNs3ldcVwWpWOuTarPeab4lvtN8/bvtJrfz4F2qF+X06elAHHa3Cnh2707xLo0KWN6t+LSaC34iuVK7j8vbj5WA4+YdK1PEttcn4jeGrey1E2HN1DBdeWJdkolkGNp4JIKL+Irf0rwTNdavb6trurXGsXVoc2sbQCGCFuu7b355xgcjnNLr/hSK/tns75Jmh83z4p4T+9gk7sueue4PXA6EUDM99I1u4jkhfxhMBIjRv/AMSSFTtIwwyGyOKztW0yLRfAGoaVFcyXItNOYea8fl7t06Njbk9M1tWul+LHAiXxqxUcCSTSg0+P949/fNaWs+HpNVsbrT5rqbdc2aW73jxBmZlKkuyg9W2+vegCfw5pcVx8PtFYIM/2dFj9T/M1xeuv/YuqaH4kwf8AiWXP2G8A6tbybiv6GRf++a9Y0LTRpnh6x00SmUWtukPmFdu7b3x2rlfEPhoagb60lDC2vYDE7Ku4o2dyOB3wwH4ZoEYdta/2h8R5mWRZrTwza7EkH3Xupc/MPpkn/tmKzNZXZ4j8EL6arJ/6HHXd+E/CcXhvw7JZx3El1NNK0008ibS7Ywoxk9B/M1mz+Ev7S1fRbmS4kgbS7xrjYIt4lBZTjOfl+7QBzM8safE3wZNeMFtTHLGjv0WbzJB+e5k/MV6Xqdpb2+nsEADgYx3zXJ6/4Th1C2exvoZWtvMMsUsJAkt5O7Lngg8ZU9cDoRUNno/i5o0tk8dXHkLhVZtO3Thf94//ABVAHPX8V5c/EXw7HZ6k2nSSaY6wXAgEvz5l3oFbglun4iteTQ9Z1CCa1l8YSmK4jMUmNFhUsp6jIbNafiTw1FqxMdzFcIqTGe1ubfAmt5DjJHYhiASvr0NQWuleLZtsP/CalV6eaNKHn/8AfR7++aAO58I6T/YPhiw0oXLXItYyglZNm7LM33cnH3vWt0VXtFZLWJHkeV1RVaRxguQMFiPU9fxqwKAHUtJ3pRQAtAoHSlxTABS4ooFAhaQU7tSCgAopaMUDEFLS4pcUCG0mDT8UUAMxS4opaACkNLRQAlFHeigAPSkpaSgApDS0UAJQaKKAEoPSjvRQAlJS0hoAQ0dqU9KSgBKSlpDQBheLtfXw34dudRwGlUBIlPdz0r541LxNq+sny9QvpZ0DGRUY8An2r07403xW20ywVuGZpnH04H9a8ZbiRT+FMY9iT1ph5pT9aQnFMBrc0xgcYpxpDQBC1Q+cYXb5cg1YYUzYGyCM0gCOeOXGDg+hqUjI21CbZT04qwBhcdfemAmPrRT8UUAfXFFFFQAhAI5qL7LCxyUFZ2s6j/Z8YkblAQWx6d65/wAL+L7zUvE3iPRNQhtY30xw1u0AK+ZEWI3HJPYxn8aAO0VET7oAoeJHHzDNefeMfHN14f0h7qxginunukt4UlBZfulmOAR2A/Ot3TvEy6l4P0/WSEVrm3EjqnRX6MB+INAHQrbwqeFAp/lIf4a4rR/Fd/qPxBv9CSC3Gn6faK8820+Z5zBflznH3mI6fwmu185M43DNADwoAprRoxyRmnBgRnNRTTIkZO4A0wHAxjjIpRGmcha8t8e+LdU0rw3dXWlXjW1xHewxeYgBO1lkJHIP90V6hHMCis7DJVSfrtFIBzQo/wB5c01baJDlUApwmjJxvGaeDkUAMaGNx8y5oS2iQ8IBTjKgOCwBp6srcg5oAUDFOFRmVF6uBT1dWHBFAD6TzEz94VDNOiRsdwBryr4heL9V0nw69zpN69rOt/HEZEAJKlJDjkHuooA9eGCOKdUKyqFBZgKeJUbo4NMB9LTPMXONwpSwHUgUCH9qTvSK6t0OaUdaAAkCnDmsjXNQNhatJ6DNc14a8YXuqePfEGhTxW6WmnKrQuine2SPvHPPWjqHQ72imLIp6EGgyIOpFAD6KYZUHVgKQTRk4DigB5FJRkYphmjU4LDNAElFNVw3Qg1Dd3H2eEv6UATk0ma8/wBb8ZavbXws9H0CfUZvKWZ55ZRDbRq3Qb+5/EfjVTSPiZeRa/a6N4n0RdLlvTttbmGfzYZGzgDPPfjIPBIyKAPS80E1x/iDxRPpduJLbTLzUZ3nEEdtajksQTlm/hXg84rl5/iV4l0Vftus+Eol01WCzSWl75skOTgbuSPzx9aAPWKKqadf22qafbX1pL5ttcRrLE/Tcp/lVonANAAe1Jmuc13xF/ZdpdXIt7m5+zoG8i1TfJJlgoCj6kZPauNuPH3jCxSS7m8GR/ZIhvkiF9uuEQdSVB4/754oA9VpM1zeleL7DXfD9tq1gXMU+VEbj50ccFD78j65FcvefEDUJ9XutO8O6VFqT2Tbbu6uLnybeN/7inI3HgjOexwMc0AemUhrjPCfjsa9d3ulahp76ZrViN01o77gy/3kPccj8wcmneIPG1rofkCSO4ubi6dktbO0iLyzsuMgdh94f4GgDsKSuR8AeM38Z6dfXMun/YXtbnyDH5pfPy554HNbl9qkVqGy6LtUszO21UUdWY9gKANHNFear8RL/VppF8LeHrrV4o22tezSfZ7cn/ZzyfzB9q9A0+W4nsLeS7hSC5eJWmiR9yxuR8yg98GgDxT4uXJn8XCHPy29uq49zzXm8w+XPpXXePb0XvjPU5VOVWXyx/wEY/pXKSDcrVQxM9KYaEOY1ooEJigil6UlAxjUi8mnMOOlQK+JQO1AFnbgYpc0pHy02gAopaKAPrfmlFJRUCMXxJbefp7/AErzO2kNh8T9Juxwmsaa9pIc9ZUUqM/98R169fRiW1dTjpXjPjIPZWltqEY/eaNqcdz/ANs3wG/8eRf++qBout5F9470W3u13WlhZy6hdKem6Y7FB/Dy6TwK7Q+HptDun/5BWqywSk9o/vk/+OSfnUmlRprLeK9egGIL2+FrakZx5MI4x7Z2flXPa5rC6JqfifHB17SopoP+urEI+PfmWgPI3fAd6sOjat4jvGMbapdzXkr91giyT/48zAe4qxa33iTXrCLWJ9T1LSrO6y9pZ6ZbByseSA8jt94nB4747UzVNGlsvCkuhwL+9h0Uwqq/xSDEj/iTvqj4V0Gx1Twtp93a32vyDygk622plFhlHVNoQ7R0I9jQB03h/wAUaxDqWpeG9Zl+139rElxbXXl+W1zC23G5ezDcv6+lZFxr2ueJNc1Kz0bU20zSdMbyri9ii8ya4l5G1M9shsDI4XJPNW7Hw/aeHNYi1n7PqjzS7YGuL6781QhZc9UBPA45qp8LWitP+Ek0O7H/ABMLa/aZoyPmdcFSwHfBH/j1AHK+O59WTwv5E2of2pYyXabp7i3WK5gkVWwrbchlYM2Dk/dPSu58deJdS0fQdTm0y6a2uLeS2CyKqk7WyCOQfauX+JjR2vhmSCRfLlu76N4Y2GGZI1fc2PTLgZq/8S/+Rb10/wDTW1/maALt1deJtWSC8k8SPoMl0qyW9la2u6OINynmyZB3NkE4Bxn8K1fBnjTUtW0i+s9VVTrGm3YtJWQBfNLZCkgcZ3KQce1XNYgT+w9PfHzG3t+f+ALXIeGZBD4w8XyMcIutQlz6DzJKANR9a1vxHqWojSr+5sNF06b7K1zZwCS4u5ud20n7qjH5Y6k1JpviDXNB8Q6bp2p6hcalperborWe8h8ue3mX+Fv7w5X/AL6zxiuV8GeHorldYsbi71iPVLO9dZrazvjB8n9/btO7kHJ9xXW2XgOxkv7TULj+3ZnsZVmiNzfmRVZSD3j9h0oGQap4g1jVPFtl4c03UG0wSWf2ye5ijDzy5BYRx59vTvn0roNGOqaRDOl34gu9W89kS2iu4FSSFsndlgTnPFc94k8M215DE+o2d0RES1ve2h2zQ5O7APRlzkgH3wRVbw7qWpW3ia88PazftqC6asN3b3kq7ZVQsnySZ56OODnBHWgQ6XX9e8Ua1qUGj6q+maLpsghlu4Yg891Lzwue3BOMgADJ61yfj+bVh4bigudQGp2D3ikXE0CxXEMio2EfbwylWJByehrrvhM8NtYa/oV0v/Exs755JIyPmZcbSwHsV/8AHqwvie8dt4eW3ceXLc6gs0UbDDGNEdS2PTLgZ+tA+p6dr1zeeTcQ2moLYTkr5dyYPO2r/EFX+8R0NcVqlx4u0DTJ9bsvEWq3KWe17i31S0VYpkLBTtwT6jjr6GrvjrX760ubDT9OuBaXOqagbP7ZjmBBsBK+hPmdeuB71znijw1pFnoesT3FneST20O2O+vbuRpHm3qFG3hckbjtwelAjovFfi7Wk8LQa3oN5LamMQ3rwgK3mQSgAg5H8LYH0auvufFNtPp9pqcbYs5bb7a59Iwm9h+hWuP0+2hPg/w/Jcrm0n0uO3uB/wBM2Uq35Zz+Fccl7cw+EbjwNvJ1waj/AGXCB3t3feT9Nw/JzQB6p8K9U1zXPD02r61eSTfbLhjbRMoCxRLxxgdzkf8AAa73Fc3Z3ekeFtDigluoLWxsYkgEsrBVAHyj8WOT+Nb0F3Dc2sdzFIrwyoHR16MpGQRTEc94y/5Bkn+6a840O6az+JHjedT8yxRf+hLXo3ivzLqy8q3hlkaT5V2oSCa8v0cpe+LPHV9bN5lvujhWRejNu7Hv9w0hnXeGfEuq3vxL8TaXcXjyafaW8b28BC4jJMfTjP8AEaz/AIg+LdW0jQZLjSr17Wdb+KIyIASVZXJHIPoKp+FrmO3+MfiWFzh7uxjeAd5BiJvl9flyfwNY/wAUp0h0FYZcpNdajHJFGwwzIiOGbHpllGaAOp8f+LNT0jQr65066e3nhu7dfMQLkqwbcOQeuBWfdTeLdVEF0/iZ9CnuQr29ha22Yot33RLJnO45GeDjP4VR+KI/4pfWP+vy1/8AQZK7nW4E/s2wfaNxjgOf+ArTAzvA/jjU9a0G7ttVVf7YsLsWkpUBfMLZ2kgcZyrA49Ky21vXPFF/qD6XqN1p+h2E/wBl+0WcAknvJR94gn7qj+RHUmsjwZIIvE/i12bag12Lc390b5uazfAvhyC7tNTsZ7vWItUsrx0ntbO+MO1egfbtOeQwJ+nrSA7LQ/Emt6B4r0rSdY1CfUdL1ndHaXF3D5c8EynGxvUZK/8AfQPrXqE8IuItrdDXmmlfD2xm1Wx1G4fXZZLGZZojc3/mKGUg94+nHavTJJlgh3OcYpgYeo6PbJZMJW3IuSqE8D6CvJfE1kb/AFTw34etfmvbjUTeKB1hhwo3H0ztZvogrtfGPi6PT1hgiga91C6O2x0+Plp26BmA6J/6F0Hc1J4J8I3OlXFzq+sl7rX73/j6n2cRL/zyT26ZI44AHApAdXLpUMpmmLMqy5LgEjcM5wa8z8afY9I0bW7klVha0e0Uf89JJOFUeuOW9ttd14j8RWml2E891cfZ7WD/AFspGSD2VR/Ex7D+lcRoOhX3jHV7TxHrdjLBpUB36TprqW3f9NpfXOAf9rA/hHLEdt8OtOuNJ8B6NY3QKzx2+50PVS7M+38AwrqSMiqEl9DYoTO4jCqzu8p2gKOSxJ7U/TdVsdYsVvdPuorq2ZmUSxNlSR15oAhn0tJJvO3sjY6q2DXE61DZaRffbyyx29krTzv/ALIHT6sSFA75rrdY1iO1hlzKkaRoXllkOEjUdWY+leYw2d18SL9ZTDdReErebdnYRJqco7+yD9B/tHgGUfBBn0bwMty4KNMbvUokz91Viwh/76Un8K1fh7osUnwvtp2AL3E01w5/vNu2j9Frf1zTT9oSB4vKiuYZLRfk2ooZCigegGVrF+GWpqfh3LpkisLzTLiWGeHGWTccqSPruH1FIDK3G0+J3g25UnddRSWUv+2oZ0GfwZf++RXb38NzZanYiG4eNHuoydvB5YZ56jPf1rj7a3bUfi34fskGf7GtpLq7/wCmbMWYKff5oxiu810Y1LTR/wBPMX/oQpiOR+EEvk6R4lf01Zv/AEE1j/ETWVkt7DT7i4khttSvD9qeMbm+zxFflA75Yk49VFafwpUtoXicD/oLN/6CaytfaHT/ABF4S1e9UGys9QkguGYZEZZg6sfzJ/4AaQ+pqzeJb7RohNH4GuY9HtUHlp9ujE0EPqYlB2+pz9Sa9C0fxBp2seHE1mwkJtDGz/MMMhXqrDsRXM6lZQ2OrQXeSsMJM1xOw+Ty8ZZi3QgjP1zXDeFr2XSfgvq0oDRx6hqDx2qk/wAO1QxH5Y/4DTA4m/na6vJpz1kdnP4nNU24BFSyE/hUJqgI4zhSPQmnjpUa9X+tP7UAFGKPxoxQAhHHaq06Y+YVaFNkTK4osAqPujB9ad0qvbnAZD1U1YPrTAbRS0UWFofW9FFFZjGuNykVxuteGItRe6guInktbuLypQjbWxuDAg4PIKjtXZMwXrwKFO9d4Q7f72OKBHPaV4btNI8ORaTZRyLbxBivmvuYljkknArBk8C6fqd9p82pW07vYOWhMcoVWXfv2uNpyN2ehHWvQcdqAoz0oGYGr6RJclbiJys6tvV16hs5zXFTeBrZr+S7t11HSrmU5lfSrnykkPrsI4/A49hXqhApPLX+6KAOL0rwhDY2F2iz6jcy3W3zZb+581jtzjAxgdTWLqvgmHU7yO4uY7uG/iAVL6xm8uVlHADZGGwON3B+teoAAUwmLPJFAHmyfD/TruyuLO8tr64a42eZfT3W+6O05ADFSqr7AfjWtrHha312O7s76Gb7LdGNm8mUK67Pu8lT/Ku2AU9MUbR6CgDA1PSvOsIYIlIWJURAxycKABn8qy7PwfZQSatcwRTrPqkwmuBLKHUMCx+UbRjlj1zXaYzQBjtTA8x1bwZDqN2lxdQ3Md7GoVL+yn8qYqOAG4IbA4zwfc1e0bweNPu11Br/AFu9uo0ZYzf3u9F3KVPygc8H1r0HYvcChdnQYpBc821Lwo+pamb37XrNhdMiRu9hebFdVG1cqRxx71p6X4GstN0+5jtY5jNdENcXFzL5s0xHTc3pnnA/Wu42L6CngY9KYHlWq+BYdT1BLy4S8t9QjAUX1jN5cjgDA3ZGCccbuD65qRPh1pt3Yz2V5bXs5nZGkvZrrddMVzgbipAXnoB+Neo7FJ6CnbB6UBc888Q+E01lZ7e+tWltpZfOXy32yQvjG5Wx6cEEYNZ8PgC0miaHUW1XVFaNo0e/vNxgBGN0agYDe5zXqexT2oeMbDgCkFzhb6ws9M8MQaZFJ5drZwiMzXUoxGo7u2AK5Dwbp0PiLxte+LoYW/s+xiW0sppFw1xKqBDKfovPtlfSu61rwtBrqSWeo2xuLR5Ul2CQphlzjkdsMQa6HT9LgsrCK1hhjhhjXZHFGu1UHoBT6geaeKtFv/Ea6bo0UM32a91ENczKp2RQRDnc3QZLHH+7Xpd1AwsAkC7FC7UQfwqOAPwFSw6bHC5cdznGeKu4GKQHlus+DG1/UmnuL3WrbfGkUkVrdBYmCrt+6RxkDnrXS6R4O0/RtB/s6wtvIhyXbLbnkb+8zdz+grrAiDtTuKYHlWs+BIdVnga7juY7m1G2C8s5Nkqr2U5GDjJweopY/hxpt1ZTWd5b3s7TsjPfT3W+5O05ChipCr7AfjXqe1D2FGF9BRYDgtb8HW+vwXNjfxz/AGa4kjkJglCupTIHJU5+8e1buqaU09lDHGv+qVVUHnhQAP5V0GFpTtoEcLp/giys/wC1p7eOdZdTnFxOJZQ4DAsfl+UY++fWsPV/A8Oo3y3lxDdQ36DaL6wn8qZgOBu4wxxxng/WvVuOlNKoewoA4Pwt4Li0zVYtTl1DWry5iVlQ315vVdwwflA5rq9Zt5LizZI+pFaQCjoKOD2oA8j1X4f2Ora1NqtzBqYu5cFmgvQqjAx8vyZA9s02L4Y6a5+eTXl/7iP/ANhXruxf7opNiD+EUAeaeJvCMPiVIItRt7xkgd3iEFzs+8FHzZU5Py9fc1lJ8NdO6FtdUD01L/7CvYNqegpCiEH5RQB5Fq2mXGn+C7/SdHtb+5cobeJZHM0jPO6hiSAMKFVq9D8M6Mmg+GbLSocFbWARlh/E3Vm/Fiau/wBmxeeZBwT6HFXlUKoUUAcD4n8NrrdrNY3sVxJbSSpL+4m8s5XOAflOR838q5qH4Z6aiLGg1yNBwAuogAf+OV7GUU9QKTYv90UAcHpfgm20zSLm2tXvnE7rI32u480qVBA28DHWse/8EJfao1+W1Cw1Bxtlu9Nn8pph6uCMZ9x1+teqbQB0pvlrnoKAOX8JeE7Hw3bSJZwOrzMGmnnffLM3+03p7Crms2Mk88E0agtFIrgH2Oa3cAUEA0Acv4W8L2Ph60vYbNLgLeXBuJRPKH+bGOMKOKz9b8NLcC4ie2jubS4G2aCTOHHY5HII7Eciu3AApCoPUUAeTW3w3sp1S1nuddksFORYyX37ke3C5xVD4pvFYw6Po1vHHDDDEXEUYwqL91QB+dezFAOgFfPfxO1AXvje9AbK24WBf+Ajn9aaGcZK1Qb8nAqRhuNMwAaYDF4kcewp/amA/vm/3acPSgBaM0nSigAJpetNzSg+tAETDy7gHoG4qfNQzjKZHVeRUiPlQfWmgFopM0UAfXFFFFZgZmtzNBYs6nBxXnmnahcP8YtP3zyeSdDLtHuO3Pltziu+8Rf8g5/pXkc8eozfE/SodLuzaTyaOqvchctFFsfeyj+9t6e5oA9yWTK52OB7qaElEhwmW+gzXieo+F1glkm0i71ay1mFGmt7iW8MhnZRuKtwMEgHGOM8EVJqOsX3i74bpqEE8tvqEStcnyHKZlh4lwB6oyvj1BoA9oaRVGWOKeCSAdpAPciuDtfFaar4f0rV5XAhktTcXXPQxA+aPzU/99CofhQl9daPfa9qM00k+r3LSqsjkhI1Y42g9MsW/wC+aAO9uZRDCznsK8y8VeJNc36bpvh64MOqandP5bAAkRRjnqD1bP8A3wa7fxFdGGyKJy7fKo9TXmmnCbUPHOt6lY4kOi26adZ4Yf6wn52H/kX/AL6oA7z4eeJJfE3g6zvrqTfex7oLokYJkU/eP1UqfzrpxMpzjLY64Ga8q8GzjQfiF4j0ADy4L+NdStUyPlONzL9QrMP+AVS8fazqNvYafPZTSLcRawvlqHIDnYCFbB5GQKAPY0mEi7lViOxC01blHYhMsR1wM4rxfXfC7y3Fw02p6q+vpHJMmofadqNKilmRYwPlT5WC4Pp9KjsnvfGPhe21bxDcXc8HMMVrZzeQrFMB5pDg7nY/yoCx7Hqlw0FqzLkNjvXOaXJ4ll8Wi9a9g/4Rk2u0W2394JduM9M535O7ONvFcZ4UvrzR9Z13wpLez3llb2q31jJOcuiHYdv4rIMjpladaajdL8UJk+0TeSNCEgi3nbny1529KAPYvtCKm852+uOKkWTdztYD3FeIX17rd58R9Os9O1Ka0+2aQomkUlvLj+YuyrnG7C8H1NZ+t6O+hW11rmhX2rWepafsmdp7vzfPQsFJbgc5ZeOQRmgD6DFR3EksURaGHzn/ALm7bVHw9qf9s+HtO1MoEN3bRzlB0UsvI/PNamM0xHM3fiqTTryC31DTZYDOCY8OD0PTJ/Oor3x1ZWTbJNP1Vm2lv3UcbcDr/F/nFauv6HBrlh5Mq/Oh3ROOqt7GvMtZ8M65cFbCaeCSy3KWcpiVNp7GpdykdSvxP0h0DJZao2ecGONeK1Y/GEMwzBZyEZxmSQjP4YrltJ0q008jyo8kd5vmYfQ9q6OFoDjcgzS1B26E7+JbgpmO3iX3JZqr/wBt6tIu5JrZR6G2J/8AZqvRm29hU6i39ENF2BiSa3rSA/6Zbcdvsef/AGasufxdr0bYWaI/Ww/+yrrxDb5+4pFP8m2wMRLxS1Gmuxw//Ca+IdvEsGfey/8Ar00eN/EXXfb4/wCvH/69ds1vEf4FFRtaRf3RS17lc0exyEfjjXScF4B/25f/AGVX7PxPrt021Z7RW/27Ij/2athrKHqVH4igQIvQL+VGom4voVxrGuqPmutP/wDAVv8A4qlXW9YJ+aewb6WzL/7NVpYAWxsQn3oksrxuPJtsem3/AOvVJskUeIJ1A328LeuJWGf0pD4p29bMf9//AP7Gs6bS9cfIjXTkHq4kyPyrJk8I+L3c41+zgT0itDJ+rU7MRa1v4q2egSRJdaPeS+apZTBKpHBx3FZR+OmjAEtomqrjtvizWZf/AAl1jUrpprrxB5rt1LxH9BnAp1r8EgWX7TqTuAf+WYC1VgubNj8ZdM1K/tbK30bU1luZkgRpWiCBmYAZIPvUF18bNOtr25tl0q4l8iVomcN8pKkgkYzxxVmL4Tf2eCdHm03THx/x+yRSXVynuhYhUPuBn3rE0v4TWdj4gM8uoNqNtEytEgi2eY/UmT1APYdcc0Aeg6fr2r30SSf2FGisFYr9s+dQfUFetdFEztGC6bG/u5zUFla/ZodpyXY7mPvVqhiCkoNFAAelJQetFACGg0UhoAO1J2pe1JQBT1S/i0vTLm/mOI7eNpD747V8uahdPfX091JzJNI0jfUnNe0fF7V/smgwaaj4e7k3P/uL/wDXxXhrMDyCDVIBp6VGxFPLVEwFFxkef3//AAGpc1BnNwPoaloAX6UnakooADQD2opO9ADjytQwnG5D/CamzkVXf5Jg3Y8GgCxmim9eaKAPruiiioEY/iL/AJBz/SvKf7XtdE+KukX18xS0/siOGWXGVi3qyhm/2ckfnXsWoWv2u3aP1rmX8OMsjyrZ2bzSW4tXlkh3l4c/cYE7cfhQMyfFWt2GlodXlubXZFEzQKkyOZ5CpCqoBPGSCT0AFZHhbSrrQPA2kTTwkTeZJePEw52SbQFP1Rf/AB6ui0z4f6JaXq3a6BYJMp3Kx3uqn1CsxX+dX/E19aWumTyXt1Hb28WPOnky2CemAOWY4OBQB5PK8+nW+q+A7MM82oX0P9my9vs82Gb8wsef+BV7zpdjBpmm29lbDEFtEsMX+6oxn8ev415r4H05vEPic+LZLVrfT7aD7FpEcg+d1GQ0p/76b8WwPu16qEAj2j0oA4nxZq62Ed3fvgpYQNPg93+6g/77K1xXhv4fafdeE7C/1LShe310jXMkktxIuFYnYMKw7DP/AAKvSdR8PQ6kJre8tobq1mKmSKUNglTkfdINbsNskdssSoqIqhFRRgKoGAB+FAHhOp2Nl4RvdH8SaXp4sxY3/k3sSSPIGRhkH5iTyokWtHx8gitLBFbco12Pa395fLBB/IivQ7/wzDefaIp7aG5trjb5kMoJVsHIPBByD70N4YtLtYILywtZraBo2hiZWxGUUKuPmz90Ac5oC5S8QoBqznHPl3H/AKKeua8AqD8JbQkc+bcf+hV6DqGlNc3CzYVm+bcGHBDAhh+RNMtvD1rZaKunWVrFbW67iIos4Bbknkk0AeZ2n/JUNXH/AFL0X/oEFNtf+SpT/wDYvj/0WtejReGYFuJbz7Jbi9lgFs9yFbe0Y2gKecfwr27UQ+GLdbp7w2duL0wfZvtIVt5jxjb1x09qAOD0sZ+MmiD/AKgjf+gSVf8AHihdB8R4GP8AQB/6OjrtdP8ADlrDqUN/JZwNeQwmCK5w29Y+fl647ntS6j4eivpJo54I57edPLlikBwy5B7EHqooAd4A/wCRB0D/ALB8P8q6YVT02zh0+wgtLeFIYIYxHHGmcKo6Dmro6UCEqG4s4rlcOo3etTilFMDmLnRbwufJhjYepaok0XUP4oUX6OK6yjApAc2uk3YHKY/4GKy7bWdKuL/7ClzILjOAJBsUn2Y8V2rj5G+hry/UrHz9WmDx/KWz+GKTRSOh1TVtN0S4+z373EcuA2FTdwfpVNvGHh+PbvvJ13DcAUNV9Z0577wvp1wMtLbjZITySvT+grA0+22zPbuMn7y5o6jtodk2u6YljDemS58iZdyOEPIosNa03VLpba0muHmYEqrLtziqWmLuhlspkEkIBeIHt6iqi262OpW95ajbtcOV9xRYR1hsJz/BJ/31TG0+67JIP+BCt+KWOcb4ZFdTyCpzUhp2Fc4O+1yx0q7e2v5J1kX7yom6rWm3ml64HSwScyIu4kDYcdM1m+Kv7ObX7iG6DI+FYOBnORRov2a1v7eS083O9ULEYBBODSW5TWhrS+GbiUn/AIm+tw+0UyDH6VUm8F3MrBv+El8WAj+7eoP6V24FLiqIOPtvC1/AB/xVfivA9biNv5rW/pdnc2RYz6xqd6COFuli4/FVBrRxRii4GfdRXdzcFcv5H+0QP0FWYbaOAfKvPrU/FFFwsFFFFACUUUUAJ3oooPSgBKSlpKAENFB60hoA+ePjPq5m8YPaq3FtEkX4/eP8689eX7PDGh++eSK6Px25ufiJrcrn/V3LAZ9egrnBApk3n52Pc0xjUuGPWpt+4UMgA+7TMbeKYDGbFwn5VZzgVRlfbIh9Gq5nigB1JQDSE4oAWjvSA0CgBwOajnXch9e1PHBpSMigCGOTcgNFQSI6uQOlFAH2PRRRUCDFGBS0UDGsPlNYN5oSXkkizwwzwSY3xTx70ODkHHsa6CjFAitbWwhQA8kAAcYAHYAdh7VZoApcUAGOaKWkpgH5UmKWgUgFoFFFMBwFLikpaBigU4Cmg06gBwpw6U0UooELS0lKKAAdaWkFLSGJWNq2lpJEZYY8P3xW0KRh+VAHO2SqNImidN3lucr/ALLD/wCsa5K+jSxnS7i+dYpPnHXK/wD6s/lXe+R5V08ePkmG3/CuO1O2EVxJGwwGyvt7f596GNGtBa7JIZUwY2GUcdGUjiqk0YWYqwxz0rC0/XbzTI2sftDqi8Qq/I+ldLcslxFBcp0lQOMU9wMK6F5Z6h/o7tAhGdyNy1T2+salby70nc+u/mtG9gMtksy/ej+99K5abW7FOEZpT/sjigEO1zWDNqO+8t1mdkUhl+XpW94SeO/mR/KeNIznD+tcuyJql3bHG1HHfsK7+wjhtdOkihUKkajBPcmktxvY6ZTS1n2V0zLtfPoM1fzTIFzS0lFABRRRQAUlLmkoAKQ0tJQAUlLSUABpKDQaAEppp1ee/EfxtfeGLmyttNMImkUyy+Ym75c4A/nQB5L4+sTb+PdeRhw1wJFP+8oNc4qbetbXibxBc+JNYk1KeCKKSRVUpH0+UYzWG86qPm49jVDFYVDJtRCTUUl4ueDVeSbf3oAhmbIzWhG+6JW9RWbKeKuWbbrbHdTSQFkGjNRg07NMB3ShTSZNJ0oAf704HmmA59aUe1AAV5op1FAH11ilooqBBRRRQAUUYpaACiiigAooooAKWkFLQAUelKKSgBRTqaKd3oGKOlOpo70vpQA4U6mj1paYhadTfelzSAXNLSUCgYtLSUUAQXEXmR8cOvKmud1+2W4hW5VflYfMPQ9xXUEVVvbUXFo8ajk/MPrTA8p1G0aaIy9ZFPzf0Nb3hq7+2+Gmhc5msZShH+y3zKf5j8KS9sXglYhSrDIIxVLR1fTtbWQoiw3Y8maMZ+71VvbB/rUrQvdHU2jBkI4II5Fed67oyWeoSmAnY7FlTHSvQ4wYZXjOfr7Vz2voM7u54pvYmO5X0q0T7NCeAyDFdppEKtayZGQK5TTMCMBhXZaQdlhM7fd2k0RCRo20KlcFRlTioNW0ya7s2axcR30fzw7vusf7rfWrVg/m2kb/AMRXmrfQgj1qhHBp4ql0rxDZW2qyMuma1H5ljPL1tpx9+Bz/AHc/dPviuy71wPxiso5fAa3KKM22qJIv0Zijfqa53wF8SxbxxaTr0xMK/Jb3j9UHZZPb0alYR7DSZpAwIBByCMgg9aWgAoopKACiiigBDRRSGgApDS000ABr5w+KGuRXPju9jL5EJWBfYKP8c19HZAI3EAdST6V8h6uHvNev76V13SXMjLk9tx5poBomSTIHUVHKquuGXIqIzwwZCkEnqRUbXiGmBBLac5jb8DVYpIp5GKvGdH9jULycY6ikMqncByKsWUmyUqejVE7A9qYCQwPcUgNTPNLmo9wZQw6GlBpiJQaM0wHmlzmmMcDTgajzg08GgB9FNyaKAPr6jFLRUCExS0c0YoAKKMUY+tABRRjml/CgBKKWigAooopgFHeigdaQDh0pe9IKWgBe9KKbThQMcKBSZpRQIcKBSU6gBaO9IKWgBaKTtRTAU8ikxzS0UhlS8sYrxMOMN2YVgtozQXm5lyAM7u1dTio5YVljKNnB9KAuc05LkY5YcA1kXtrJeXA4xHHyx9/SuqOm+WfueZ6YrPuY25UIUX0xTC5jpbbV47Vsx3Een6fIkx+aUBFX61RMrRcKMn1qDymml8yRs45ye1IZ2en/AC2EZyGB+bI9Ksyy+TA7jkr90ep7frXPWl95DLIjERIm0e9akN1BfSoqMA0X7yRPRsfL/U4+lUI4z4yTJY/D+CxLDfPeQRr6nbl2P6frXgUbFTnP1B713vxk8SHU/E0OlRtmHTEIfB4Mr9fyUCvPUYEf1poD2T4V+NXeSDw5ftvXB+xyE846+X/PH5V6/JA0Y3D5k65FfKXh+6Nn4g025Vipiu4X/wDHxX11HwmPQkfrSYkZmabnmr01qr/Mnyt+hqk6NG21hg0gDNFJS0ABpKDRQAGmH1pxpp5IA7nFAHjnxk8YXEDp4bsJCm5BJdsp5Ofup+XJ/CvEzbySHLsa7DxtcNe+MtZuWP3rtwM/3VO0foK5zKj+IGqsBmtbEd6a0BArQYrVWVyelIZUwyUuc09uaiPBpANJpKU0lIC7bMTB9DUuaithi2J9Wp26qWwEgalDc1FmjOKYE2acp5qHdzTg1IRPk0U0E460Uxn2FilooqBBRRRQAUUUuKAEorJ1rxFY6D5IuhcSPIrSeXbxGRljT78jAdFXPJrUjljmhSWJ1eKRQyupyGB5BFADqXFYyeKNNfXTpIM3neYYRMYj5LTBdxiD9C4U5xSTeJ9Ng8QLo0jSickK0vl/ukcqXVGfsxVS2PSgNDaxSY96ytF8R6b4gM/9nySOISuS8TIGVs7WXP3lODg1VuPFcUc119l0vU7+1s3KXV3aQh44mH3h94FivfaDigDoMUmKjtrmG8tYrm2lWWCZA8ciHIZT0NS0AKOlL2pMetLQACoGv7SO+isXuoVu5VLxwFwHdR1IXuKW7u4LCznu7qQR28EbSSuf4VAyTXnGnWcviHxTZXVzCUvpJY9XunI+eztlytrbKezOCzuPTNAHqFKKaOKdTAWlzSfSigBelLSUtIBc0UnWl6UwFpa5O/8AGy2XihNLSxkms0nhtLq8WQfubiXJjQL1bgZbH3ciuqoAdRTc0uf85oAQjvUckKSrh1z71J9aKAMmfSEJ3IzfSsa8sZogWMchiHPFdReXcVhZXF5MwWK3iaVyfRRn+lcJ8PPEEWs+ENNvZpy00DSW1yA2CG3Fl3exDCgZFd6hdHbbWyfvT91T0Qf3mqG+8Uw+E9GaSN/NlXL+Y/3pJD1JrT11JhPsCLBG5DbUPzSf7x9q8R8c6hJJqhsy2RF94enpQMwrm7lvrue6uH3zTSNJIfVic0sbdqqI2O9Tocd6pCZs6NH5+uafFjJe6hUDHq619fwndEG9ST+pr5O8DQ/avG2iJjP+mRt/3yd3/stfWMAxbx9vlFKQh3NMdFdcMoK1JSVIyhNatH8yfMv6iq4bNa9V5rRZDuX5X/Q0wKFKaHR4nw64puaBAaRSBKh9GBpCfxrxn4l/Ed5ZLjQdDmKomUublTjzD3RD/dHc96APMdakN1qV1Ln78zsT9WNY0kbqasRytv2v/FSPLGGweKoCmS4NKGDDmrRaIjqKrSMg6UhkbComHanl6jY5pAMpKU0lIC/b/wDHqPqabRAf3AoNUtgFz7UhJopM0AG6nK1MpaAJw3HWiogeKKAPs2inZozUiExRjilzRmnoAYoxRmjNGgGFpLQwfEbUo9RXM17ZRrp7MMq0KZ81B/tbm3Edxj0qPwtG2nxaroinjSr6SCDdyFiYCSIfgr4/Ck8ZZttGTWIuJ9JuI71G/wBlWxIPxQsKmtGU+PfEwjOUkjs5vqTGw/kopAR+D9N0vWPAo0fU7UST2s7jUYpTh1utxdn3DB5yGVh2IqM6h8MLTT7nQpLrSmtQ/nzRyuZQ8n97ec7n+hJqeLGnfEGLaCIdasJIZVHQyw/MrfXYzD/gNV/AcUZ8AaCPKTAtVI+UdckZ+tAzOF3cWnh3xR4pgtWtTPCXsIWTa0cEMWyIlf4c8tjtkVsaTpXiXRdS0S00qTTpfC8dqiTq5/fFyCXkzjkliD17mtx41kRkdQ6MCrKwyGHcGuO1vQZ/D3hu+u9E1nWLaOxiM8FitzuhUKdxQAqW24BG3OKBGj4QT7NYahp+NosdUuoFQfwpvLoP++XFU9e1SK51Kawl1GWw0qxRH1G5gJEskkn+qt4yPm3N947ecYA61ehkXTfG9wjY+xeIEjvbSQdGmVAsifUqEYf8CrF0rS9QvtG03XLG0XUJ01i8vbu084Ru75eJSpb5dyAAYOKBl+209H019X8D6zd3v2diJdOvbh5VlI6x/vPnik9O3qK6HS9Rg1bS7bULYsYbhA67hgj1B9weD9K5qSfUtN13/hLLvQ5dGs7W1lXUHnuY2a8Xb+6TZGTlg+MMeecd6sadcf8ACIfD6G51FD5sERlkhX7zTSOW8pfcs+0UCKHjTVreW7/s6cGTTdPjW/1RU/5a/N+4tvrI4HHoK3fC+l3Fhpr3OolW1bUJTdXzjp5jdEH+yi4UfSuW0DSrjUNcEF6VkNhP9v1Vxys2ouvyRD/ZhTbx64r0SmAopfzpAaM0AOqjrVzeWmiX9zp9ubi9jt3aCEfxvt+UfnV0A46HHrXGeM/FmoaHcmLTVtGFpaG/u/PBYtH5qxqi4Pylizcn+7QBzi6jp8aaXbz/ABH1FbWfc16jR7bi3mVedzbd0Sb2HyuMcAZxXaeDtUvdStdQW6uob+G0u2trfUYk2C7VQNzbQSOG+XI4OOKyPHGnaO+taRf6/YxS6GxkgvJVwpEj7VhZyPmZBz/ukg1peD0fTpdX8OCTzrbRrlIbaUqATE6CRVbHBZd2M9+KBnVZrJ8Sa1/YeiyXUUXn3bssFpbjrNO52og/Hr7A1q15vrmq3Oq695+nEGSCZtL0fPIa7Zf39z/uxJkA+uaBFnwho5uNXMksguLXRpJF8/td6jJ/x8T+4X/Vr6c1rarPreteIbjSPD9+th/ZtsJ7i4MYcSTv/qoTnouAWbHOCK3NH0u30TSLXTbQEQ28YRSererH3JyT9ax5ZG8NeN4NRU507XZEtbtT/wAs7kLiKQezAbD/AMBoDqVLrW/FN7p4htdBudGuo0Ml5e3yJJBAqqS2wbv3mSMDpwcmt/w5qE2q+GtM1C5RUnubWOVwvTLLnisnxBf6x4k1XV/ClkkFlZQrHHeXzSlpmjlXJWNMYBIyu4nj0rpLeGK1t4reFAkUSBEUdFUDAH5UAS0UmaM0Bc4/4pXZtPh1qxU4Myx2/wD324H+NfP/AIM8WHwvrEpk3Ppl2PLu4l67c8Ov+0v6jI717N8brgxeA4Ywf9dfxjHqFVm/oK+bA26RAf7woGj6AvfE/wDZBjfUH+1afGgnhlj58xCMoVPoeK8Ovr2a/vZ764bM07mRvYnt+FXLnX7+60O00aWQG1tZHliGPmUNzsz/AHQckDtuNZh5GKAHI1WY3zxVMHBqWJvnpgei/CG3N347tmxn7PFLKf8AvnaP1avqHGBj0r59/Z+sGl1XV9QI+VVjt1P4lz/6CK+gcmhgLmikpwqQG49KXtRRj60ANeNZF2uMisfUXg0uE3F1cRw2+4L5krbQCTgAmtqqGs6Xba1o93pl0geC6iaJwR69D+B5/CmBjatfwaZpF3e3E8cKRQuwd2wN207QPUk18kSz+aQtwXL9S5GME1rapqWpOsOm315NPBZs8UMbvuSNg2Dj8uKxLslgCw/KnsA5Q4OH+YDkNUc0e8e9VvNeP5d3ymrMUoZeaBFR43U0zDVfccVCyCgZVwaaRVlhzUDmkBHRQaKQFy3OYce9KeKZbn92ac3WqWwCZoo+lGaAAUtN70ufpQAUUUUAfaWKMe9LSGkIMUYoFFIAxRiiigClq9n9v0W/s9m/z7aWIKe5ZCB+tc/4KjvppLzUNQs7m1lkt7S123KbGZoosO2PTezDPfFdbRQBz/ij7RbS6LqltaXF0dPvvNkjto98hRonQ4Xv94VY8I2E+l+ENIsblNlxDaosqf3W6kfma2KKAFpk0MdxDJDKm+ORCjqf4lIwR+VO/CigDh4E1O5j0Twpd2Vwf7IvVme/ZP3clvED5JVv77ZVSOvyt2NbjaFeWd/cXuhaxLpj3T+ZcW5hWaCR+77Djax7lTzW7jijFAGANAu767guNf1mXVBbuJYbYQLBAkg6MUXO4jtuJxVHxnbaw91pN3ptgNRS0lkkFtvCgXG3EMrZ6qjEkj6GutxRimBmeH9HTQtGgsRIZpRmSedus0rHc7n6sTWk7KiM7sFVRlmJwAPWnVzfj1Zn8F6ikSyMjKgnEQy/k7183A7/ACbvwzQBzN14p1vX9ctho11/Z+nRkT73VcNbBvmnmLfdjYAiNerfe4Arcm8R32s28t1pU9tpGhRkh9c1AfK4/wCmCNjd/vNx6A1gXdp4e/tW4ew1L/hJRqEwurbQ7XaIyQoVDPIP+WSADCtwPQmupsPC32m5j1PxJJHqWopzFFt/0WzHZYozxx/ePP0pDOcRPB13+9OneLfFMh+9eiO4ZWP+z8yKB/uir1nLBp0cw0n4a3i6TcDy9QNzsFzMuOAsbMS4HoxHtWh44SeSy0+N7e9m0j7UG1IWOTN5KgkBQCG27sbtvOB0rjH1HQYDqV7F4m8SPLbAJpOoFGaOTauTbrxtkYs207wCcDng0Abttb6JDcLLofw21J71DmJtTTyYIT65kdsY/wBlc+ldV4c0mbSbGY3k6T6heXD3d3LGuFaRuy5/hUAAfSrektevpFm2pJGl80CG4WMfKsmOQPxq5TEzB8V6ndWlhDp+mOBq2pyfZrQn/lnkfPKf9lFy35VkeB9Ntpm/te3Vhp1tEbDSFbqYFb55v96VwWz6AVs+JPC1r4kWAzXVzaTQh0E1swDNHIu2SM57MK2LeCG0tora3jWOGJAkaKOFUDAFAE2a53x3btP4J1RouZreIXUWP78TCRf/AEGuhqC8tY76yntJc+XPE0T464ZSD/OgDn9DulvvHfiO7jOY57TT5FI/2o2P8iK6isHwx4aHh2CdWv5b2eby1aWRFTCRoI0UBfRR+JreoAOaKKSgR5B8eZydO0SzTlpJZ5f++UA/9mNeDQoFIlJB2/dHqa98+OPh/VL+y0/WbNDLb6eridUHzJuOd+O69jXg5k88/McP6dvwoKGAnJyeT3qTtTNuDS0wBuKRSQcetKxoVWJ+Xluw96APpn4E6Z9j8BrdMuHvJ5J/+A8Iv/oJ/OvUqxfCmmLo/hjTbADHkW0cZ+oUZ/XNbVJiFFHSsLxdc39t4WvX06OZrllEYeFC7xKzBWkCjliqktgelcVqH9j2Ok2MemeKbsaDfSiKe1Xfct5afNKVYfvIuB8+eBuPAoGepUCuJ0m5fT/EWnabo+q/2npF5BJceXI/mm0iXAVklzllLHaFbJ688V21AC00/eX60tIWCjc3AXk0gPjXXVxrWpRg8i7mx/38asRTnfA3bla1tVuRd6nd3YwEmnkl+gZyf61k3UTiYFVYSRnDKwwR+Bq2I0LPwnreoaLdaxZ6dPPYW0nlTSRDdtbGfu9cDuR0rDUmJ+vB716R4L+LGq+CrN9MFrBeWB3vHGw2PG7d9w+8M9QfzrgrqV7+aa5nbdNM7SSN0yzHJP5mpGMZfMTINV3Ei06KRozsbpUzYYZFPoBTLtnmkNSyrUNSAhrc0jSvtmia3fMmRZQIQcdGaQD+WaxK9r8N+HvK+A+sTGMCe+R7jPcqhG3+RoA8agOAakNQw9TUxpgJS0hpeKAGnrS96D1ooAWik5ooA+06KKOaQgoxSiloAMUYoozTAKKM0ZoAKKM0ZoAKKM0ZoAKKSikAtFFFMAooooAggs7a1Lm3toYTI25/LjC7j6nHWpx6UUUAFIAOm0Y69KWloAKBSUtADqKb2pc0AKKM0lLQIKWkGT0GfpUUdxDK7pHNG7xnDqjhiv1x0oAloooFAxGCspVlDKRggjIIrw34g/B14nm1XwxEXi+/Lp4HzJ6mP1H+zXuVLQB8VB2VzHMCGBwdwwQfenFK+iviH8K7XxV5mpaX5drq+PmX7sdx/vejf7X51873Nvc6ZezWd3E8U0LlJY3GCrCgZERXSeANLXWPHWj2MgJia4WSTH91PnP/AKD+tYBAZcjmvXPgHo/2nxHqOqOuVtbdYlP+1Ief/HVP50wPoeMYQCmXVzDZ2k11O2yGCNpHb0VRk1LXN+PCR4Mv484WcxQOfRJJUVv0JoEczYQXmveKdLvZ5JVv126jOBIQlhanPlW4UcF5OrE/3T/s130ejaZDqj6nFYW6X8ibHuFjAdl9zXNW92/hbWtZGoaffyW97dfaYb21tmnUpsVBGwQFlK7cDjGDV4eOdGf5bddSuJO0cOl3Bb9UFIC5JFoPheK81RobTTkmKm5mVAm89s46nJ7etattcw3ltHc20qSwyoHSRDkMp6EGuVZ9Q8TazpDnRryx02xuDdySXuxGlYIyoqoGLdW3ZOOlUNG1t/DPhpdGuNL1RtUtFkSKKKykkSY7mKFJFG3acjqRjvQM17vVNU1fVJ9L0BoYI7Rtl5qM0fmqj4z5UaZG5um4k4XPc1Hb65dHQtcg1NY01HSo5FnMQISRfLLJIoPQMO3YgisZ9H0R9F0nw3feJG03W7UpdHyLxY5WuXyxYg/fyxbg1U8di4j1PU7C1KNc6xpENp/dBmNx5as3oMSN/wB80kB85bimxtocrtbaejYwcfjiu7+L2n21xd6V4z01cWGu26u+0fcmCjIPuR+qmsy1+G/jK+1J7JPD13G6MUaWdfLhGD13nhh9M165/wAK+t5PhrceApNWt7vW4VN9GgbHkOTlcDqEJyMn+8apsDwTRvDmo+K9Wi03SYPOuXXdknCovdmPYV3k/wAAPF1vFuhu9KuTj7qysp/8eXFVfBN/4u8C2Ws29l4R1OXVbsxxxTvaSMsIXdnjb83XjtXe+EZfjPqc8b6hPa2VmT8z39qm/Hsi4b88UrgeVX/wi8cWmd+gTSgdGt5Ek/kawtS8KeIdBsUvNV0i7s7dn8pZJk2gt1x+hr6Y8UfF3w34UJtZbk6jqCDDwWYB2t/tNnav0yTXiPxH+Kt348soLFdPSxsoJfO2mXe7tjAJOABjJ4oA88cioGH408/MnvUa9aALukaZcazq1rp1qpaa4kEa+2e9fWh0iG38MHR4V/cpaG3Ue2zFeafBfwYbSBvE19FtlmUpZqw5VO7/AI9BXsHWgR8XtGYp3jPVWK/lTzWl4ntPsPivVbYjHl3UgA9t1ZeMigY6m0uaTNACk0YpCaBQA7NFJxRTA+0xS0UVIhRRQKSgAooooAKKKKACiiigAooprOq43Mo3HAycZPpQA6iiigApaSloAKTNZI8TaSdeOi/aT9vB27fKbZu27tm/G3dt525zitamAZooooELRSUtABS01mVFLOwUDkknAFKOaBi0vNJ9KOtABVPWL19O0S/vY0Lvb28kqpjO4qpIH51cpcCgR5dbX1rr1nC13e+I/E91JGrSWmmobSyjYjO0uNoIHTO410nhHw4+lalqOpPpNlpKXUUUMNjayeZ5apuJLsAAWYt79OtdXuRNkeVXP3Fzj8hTs0DF5o5pM0ZoAWkNJmloASuP8e+B9F8T6T591F5N/HG7R3cQG8Y6Bv7y115PFUfELbNJdf8Apii/99N/9agD5R1jw1qnhyX/AEyHdbMcLPHyjfj2Psa+ifgnow03wHHeEfvNRla4PH8P3U/RT+dVGtVurUW0sSyrMu1o3XcGz2Nek6RYw6dpdvZ28Yjht0EUaDoqqMCmBcBqpqmnW2r6Xc6ddgm3uIzG+04Iz3B7EdRVukoA5mCfxfpsYt5LPT9X2jatz9qNs7D1dCrDd67Tip/7S8YP93w/piZ7vqrH+UVbxpVNKwHMy6X4q1NS11rtvphX5ootNg3/ADdt7yfeXPVVC59aet74zSPym0bR5XHBlXUHRWPrt8skfTNdL1pM0WA57T/DUP8AZt5HrcdtqFzqEzT3haLMZYgKFUNyFVQqjvxmuA+KENn4I0CwudIEovJtRgYNczPN8kG51T5mJCAnoPWvXz1rwD4/6kX1rSNNDfLBbPOwHZnbA/RaYFHV/jr4o1C0MFlb2WmswwZog0j/APAd3A/I1wWieK9U0DxZHr0E7TXiszSmdi3nhvvBz1Of6D0rLByOaryHFwtAz3Rv2jnP7tfDI8zHe84/9BrjPFnxl8T+I7Z7WFo9Ms2O147Une49DIecfTFecsxDxt36Gpp/9Xn1NKwERAI44ppJWgN2pScimBE3y8r0/lXZfDDw1B4m8YwwXYDWluhuJYyf9YB0X8SRXG98Gu/+DUc3/CxLV4gxjWGXzCBwF29/xxSA+k0VUQIihVUYAAwAKWgUUCPmL4qWf2T4ialgYErLL/30orjulepfHKy8rxRZXYHFxa4z7q2P615YetAxSabmlpueaAFNApM0A0AOopufaigD7XopKKQhaKKKACiiuWe88R6xrupR+HprJLfSdkUsV3HkXU5G5k3DmMKpXnHU0AdTRWToGt/23a3DvaPaXNrcPa3MDsH2SrjcAy8MOeta1ABRRRQAVwfinS18Q+I9QsLjdmy0GS6sFBPFwXx5o9GXaqj/AHq7Rr21S8Wza6gW6cblgMqh2HqF61j3xWz+IXhq8OBHdx3Onyk99yiRB+aNQBo6Jf8A9qaDp1/3ubWOU+xZQT+uav1zPgQGDwz/AGc5y+m3VxZHPokjbT/3yRXTUAFFUdW1e00Wx+13hk2b1jVIozI8jscKqqOWJ9KbpOtadrlo1xp10kyK2yQcq8bf3WU8qfY0AcS5Fq0sjf6608aqzn1E0QVf/HZAPwr0bGK8x16c2tv4suBE8zW/iPTphGgyz/LDwPc4xU1rJdDwRceK7LxpHHe7GfUYbnMtvDIzcIE+9EyZCjHXHTnNAz0jvzmkriN1z4ag0a60bxA2u6dqVxHbC3uJPNd3b70kUo5AGGYq3A9q7imIKOlJS0COZ8VW8epap4a0i8Xdp19qJF0p6SBImdEb1DMP0p3gYvD4fl02R2d9LvbiwJY5O1HO3/x1lpvjhza6NaaoBzpuo213/wABEgVv/HXNS6Uv2Lxz4rsBwkssGoRfSRNrf+PRmjqNbHRUtNz70tAjPv8AXNL0u6tbW/1C3tprkkQJK+0vj0/+vWjXF38Y0nxNqupa9ox1TRr+CO3+0RJ532SJRykkWMlSxLFlz+lW/AlvLDo08yrcQ2FxcvJp9pOzM1vb9EHzcjdjdg9MgUDMHxVaNf6j4q1AgtfaDY2lxpw3H92MtI7j/e2lT7CvRIZkuIY54zlJFDqfYjIrm7m0jk+IDWkvyw65oc1o3+08bZ/9BkapvA10934J0hpeJo7cQSj0aMmMj/x2gDoaKXI9KSgAooozQA1ulZ3idv8ARHTJHzxqMeyk/wBa00G6VF7FhWP4jcO0cecbpWPp0wKaAoaXbCTUrZCMhPnPy9lGf8K71BtQD0Fcv4ftg11LNjGAqDj8T/IV1OaAEpKWgUAIRzSAYpe1FAADS5pKTNAAw4zXyl8XtSGofEzVth+S3KWw5/uKM/qTX1VNOlvBJPIcJGhkYn0Aya+J9Xvn1TWL3UJD891O8x/4ExNAEYPyiq0x/eg1KD+7zVdjuegYtxgGMjvzUz8wA1XuD8yCpx80OKAK/el/iApSOa9C+Hvw0ufFkq6hfl7fR0bBccPOw/hX29WpAU/h54Am8X6qZrkPHpNuw8+QdZD/AHF9/X0r6PsdNsdNgSCws4LaJFCqsSBeB796dp2m2el2MVlYW8dvbRDCxoOB/wDXq1igQntSUppD60AeR/Haz36RpV4BzHM8ZPsRn+leGHsa+jPjNb+d4CeTHMNzG355H9a+czQMKbinUmKAG0U7j2pO9ACY96KX8KKAPtaiiikIKKKKAD2rD1Twxa317/aVpPPpmrAYW+sztcj0dfuyD2aoNb1a7n1A6Jo80dvcrD9ovtQmAMdhB/eIPBdsHaDxxk8VF4FkuptFuppbu8urSS8kawnvWzLJb/LtY+xO4j2IoAv6RHpOgRWnh6G9i+1BDIIpJR502SWaQjvkkmtquL0/QbTXdZ8VWF872usJfQXtpdxgb4oQgELoT2BV1YdOT61tnwb4jPJ8d3gX1GnW4/8AZaAMbxR4o1PTNQul06O2a20y3hub3zVZmk82XYsa4PynGWzzW14n1S40vTVSwRZNSu51s7JH+6ZXPDN/sqMsfpWVFa+Dori/8Mah4gbUdU1lVNzLLOu8lB8gDKAsZXqq+xqxf6GfC0Q8Sa74jvdUTSUkks4J44o8yshUcqoLuc7Rn1oGZbeHvD86at4Yjgun8TRQ/a11a5gKyzzgZEscn+y2BtGABxzS6rqh1DwJoficgLJa3FnfyY6J8wSX8gz1rWvivxRp0MM2veG1u43jDeZozGR4mx91onwfbKk1krpc9h8Hr2xv4hHN9guZJIjz5ZYvIF/DcB+FAGto+LXxr4usV+6bm3vV/wC2sWD+sZrovpXH+Ene88Qa3fuxb/RtPtWJ/vrBvb/0aKv+OL2ew8GancW0phl2LGJQcGMO6oW9sBic+1AiXxPp2oXcWn3enxxTXWm3iXi2s7bFn2qw27v4T82QemaxtZ1KxubJ/G2lQy2WpaVKsOsWky7JHhyN6SDuVBDK3PTjrWh/whl7okdxHpni0aZobsJFWeETSw/KN22aRsYJG7kHqawbuLQr3Tb7w54WmudXvdWljTU9VkdpUWNWG4vKflJ25VVX1oGRa6BHH45k/wCfa60vUD/ujac/khrsb3wrompaxDqdxYRPeRurrKCV3EHKlwOHx1G7NZd4lnYeNimpKo0rxDp/9nSlzhfOQsUVj23I7Ae4q2PBOp2NosMnjnUodPhTYA0Furqg4AMpXPTv1oA5Xw6lvJ45ttWTTLGG31L7ctp5AdXj8lgjSMM7MvyMhQcY5r0C/vYNN0+5vrqTZb28bSyt6KBk1g6dpvhXxJZWuneG9ckgvNBDQwXVrIGkUMPmzuGJUbucYJFW38C3d8Ut9b8WXt/ZllZrTyIYFm2nOGKruIyORQIfoPiBdbF0jWN1Y3NsyCS3uQu8K6h0PBPVT06iq2qeNtF0bUpLK9lmQxKDLOIS0MTFSyozdmZVJAqxd+CtRXWNU1Gw8VzWCahMJpYxZxSbSECjDN7LWfqXgXw3c+FmF/rk8lnDqH9oahevOjGeRV2kOw4UYwMDpTAmuLyz8ZeENXt7Tz0MkEtu8c8Rjkjk2ZGVPTqpH1qjpuoG98SeFtWxj+1vD7JJ/wBdI2RsfhuetHwYss1neatNE8TatfyXqRyDDLE2FjB/4CqnHvXMeEW8/U/Ddon3dPg1SU+yvdeWg/RvyoA9K60lIKdQIM474rg5NX1qNdU8UG+Z9O0zVJLO500Iu0WyEK0ueu8E7/8Ad4ruZZY4YnlldY40G5ndsBR6k9q88u78PpnjLWbGF/7H1S1js7cuuBe3jZjDxj+6Qyru77c9qBnR+JZBZ6p4Y1dSNtvqaRO4/wCec6mP+ZSjwmv2efxHpw+7aaxPt+kgWX/2c1S8aWzWXwzu4SxaW0t4Nrd96OmD9cir3hlhPqvim+UZjuNYdUPr5UaRn/x5WoA6PFGKTjFGaACijNGaAJLcZuF9uawdXPm31uuedpb35Y/4VvW/Du3cLXN6i2dQT18lRj6r/wDXpgb+gQ+XZK+MFyz/ANB/Kteq9pEIIVjXovyj6AYqwfegAzRSZpaADtRmikoADSc0UnNAHLfEjUm0r4ea3codrm2MKHP8T/L/AFr5FYc8dq+pPjBpurax4NSx0ize6ke5V5VQjIRQT+POK+Yru0ns7l7e6gkgmU4aORSrD8DQBXBwjVEKlYbaYFpDI5vmm+lTI3y7aYsZaU4BJJwAO5r1vwH8ILm9ki1LxJG1vZ8OlkeJJfTf/dX260wMv4dfDOXxOV1PU98Gkq3ygcNcey+i+9fQtraQWVrFbW0SRQQoEjjQYCqO1SRQxwRJFCixxooVUUYCj0FPpCEpDTjSdqAGnrSUvakPagDj/ifB5/w71Yf3EV/yYV8wHNfWHjaLz/BOsx+tpJ+gzXyf1GaBicUUUUAJ7UmeaUmmnrQAtFJzRQB9rUUlFIQuaXNNooA85nglv9G1PUpLa4udOuPEj/2rDbqXka2hHlqu0csgZQzKOcE10C+PdAmAi0yabVJ+i22nWzyP9DwAv4kVLHFrfhnVb670eyh1PT7+X7RNZNOIZIZiAGaNiNrBsAlTjnvVl/E/iy8Xy7DwvBp7HrPqV6rBf+ARZLfmKA0Of1tNatra/wDFOpWkWnSnT30ywsBKJJppJ2UL5jD5Rg4wozjnmsyfRPBOhTLp134envXsraJr+8iEkqW+RgNIA2fm2seAcDrXW2nh2aXUYtV17UpdWv4eYNyCOC3PrHGOAf8AaOTUIttb8NatqGqaNFDqdvfyia6sZmEUoYKFzHL0IwB8rfgaBmRHrfgl7OSw/saFPD/neUL8Wi/YnmwD98dDzjccc963LDwX4XsrmK9s9IthKvzxSFmk2+jLuYj8RWVAfG+naBNYfYNJvhfRyYSJVh+xSSEkhl+7Ki7uvU4710+jaZFoui2WlwMzRWkKwqx6tjvQIvdetMmhjuIJIJkWSKRCjow4ZSMEGn0YoAo6Ro+n6FY/Y9Ntlt7fcX2AlssepJJJNW54IbmCSCeJJYZFKPG67gynqCKfRQBzkPgHwpBKHXRLZyv3VmLSqv0VmI/SuhjRIo1iiRY414VEXAH4U6loAr3tjaalaSWl7bRXFvIMPFKu5WrCj+H/AIThkDjQbViO0heQf98sxFdLSelMDI1HwtoOrLEt9pNrL5K7Izs2FF/ugrgge1UF+HvhJVYf2HbnPd3kY/mW4rpqQ0Ac2vw+8JKc/wBg2p+u8/8As1Sr4H8LJdJcpoFiskeCu2PC5HQ7Puk+5Fb1LmgBw4rN07QNK0i8u7uwso4J7tt07IT83JPc8cknA9a0OaWgRhaj4rtrDWTpENhqOoagsSzNBZwbyqN0OSQO1NXVvE96Nun+DruFj/y01K5ihRfchSzH6Vc1bw9pOueWdSsIbh4/9XIQQ6f7rDBFZg8B6GeG/tF0/wCeb6lOU/7530AUdUg0y0uIm8ca3Hql3u3QaBp6Exlu37oZeU+74X2rRs7DUdd1a31jXbdbSG0507SVYMIDjHmykcGTHAA4X61p6XoOkaIpXTNNtrTd95oo8M31bqfzrRoGQXtlbalYzWV5Cs1tMmySNujCm6bptnpFhFY2ECwW0ediAk9TknJ5JJ7mrNLmgQtGaTPtRmgBc0lFHWgZLHxBK31/9BrChj8/X4QTkJErMM/3UB/nW43y6fIcf8s3b9DWfpsXmatdSHogjiHPqAT/AOgimI6CIbUUHrjmlNIpzyaWgYUopO1FAC0GkooAKMUmaPzoApXZy4HoKxdY8PaRr8Plarp0F0B0Z1+Zfow5rXnbdM/1xUdJgeY6h8EPD1yGNld3tmx6DcJFH51zkvwGv1mxBr1o0J6mSFgw/AV7jSYoA4nwh8NNE8KutyVN/qS9LqdeE/3F6L9etdsBRiloAKKMUUAIaQ06koAbTTT6aaAMrxEgfw3qinobWX/0E18iHgV9aeMLkWng3WJ2ONtrIPzGP618lt1oGNoNHr9KTtQAUnWlxTTQAtFJRQB9rZopKKQhaKSloAMUUUUAFFFFABiiiigApc0lFAC5opKKAFpaSlphcKSlzSUAFIaX8KSgAoxSUuaBBS02lFAC0lLRQAmadTaUUALRRRQAUUUUAFGcDNJmlIyMetAE0g/0R06/usfpTNLT5ZH6b5ZH5+u0foKfcMFim9lP9Ks26BAVXooC4pjJ+aQmlIph60AOzzRUeaeDQA6im5pe1ABTSdoyadUc7bYXOO2KAM8nJzRSUUgFopM0tACiijNFABRRRQAlIacaTtQA00006mmgDivitM0Pw81EKceY0aH6FhXzK3UmvpP4vED4e3ef+e0X/oVfNZ60DEpO1LSUAJmkPSiigA/KigdKKAPtOiiikIXNGaSigApc0lLQAZooooAPrRmiigBc0maKKAFzRmkooAdRSUuaYBRRmigBKM+1LSd6AsFJRRQAtHeiigQtFJRmgBaBRRmgBaKTNLn6UAFFGfpRmgBMU9BmRfY5ptOT+M+i0ALIN8TL13bRj/gQq7burZIbJdi34ZxVFpDHC7j7yimebJBIiyqpUKo+XtTGjZxwKjYU23uUmQFX3fzqYgMOKAK9IDUhUikKUAGc/wBaXNNC07FACE4+lQ3TfugPU1PjNUrnIcIfrQBDRRRSAKWiigApaKKACiiigApKWkoAbTTTqaaAPNPjZdCHwXDB/FPdqPwUE189HrXtPx3uju0a0/h2ySn8wK8XPWgY00hpTSUAIRSU6mnFAADxRRmigD7TpqyI0jxqwLpjco6rnpn8jTqw9R8P/bb2W8iuBFNIqpkpu+UKwKn2O79KQjcwf7p/KmyOkSgyNsBYKC3HJ6CuZh8HiOOLdfStPGMCfB3cBAp69tjY/wB80kPhKSB7dxeh2hkWQeYhbDK24MvPBbo30oA6OC7t7l5EgnjleI7ZAjZKn3qWORZo1kibejDKsvIIrmpfCkjcx6gylmDvlSeQ7sNvPyjL9Bxx7mgeD4QEX7QfLX5tm04Ld269eKAOmY7RljjnHPrSK6uqujBlYZBHeuY/4RFzNE73okSEx+Wjx8fIysAee2Dg9fm9q6CytzaWNvbFzIYo1TeerYHWgCxmjNHPpRg0AGaMijFGKAFooooAWlpuKMUAOxSUUtMBKKKXFACUUYoxQIKKKWgBMUtFFABRRS0AJRzS0UAJiiloxQA2kmlEdo2D8zOB+FPxSEZoGVVuC1tPzkiMnms06hi8HmMxVhk4PFa7W6lWAGNy7Tj0rKm0Zw++Nt3saALSXLRyLLC/X9a1rLVEl+SQ7ZO3vXOCCSL5ZEIFS+VIBkfOvt1pgdiGDDNBWudsdVeEbJCXT9VrctruK4QGNw1AEhGDSYqTAPSmlcUAN9+9Z9yczn24rRPBrKc7nY+poATrS0gpaQBilopO9AC0UYoxQAUHpRQelACfnSUp6U00ABpppTTDQB4l8dU/4mmjv2NvIP8Ax4V4+3WvaPjso3aI/fbKP1WvF260DGmkp1NoAQ03vinE00kCgAFFM3UUAfa9FFFIQUUUUAFFFFABR3oooAWiiigAooooAKO9FFAC0UUUAFFFFABS0UUwCiiigApBRRQAtJRRQIKcKKKAAUtFFABRRRQAUneiigApD0oooAbJ9ypYP9a1FFAyOT/XmrNl/rxRRTA0R0/GnH+lFFADG+5WRRRSAWjvRRQAtHeiigBaKKKAENB6UUUAIelNNFFACGmUUUAeNfHb72if7sv81rxc/eNFFAxO1NH9KKKAGHrUfeiikA+iiimB/9k=" alt="" height="375" width="500"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">انسان‌ها بر اساس دانایی و ظرفیت باید مسئولیتی را بپذیرند...</span></p> <br><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span> </div>